Chris

A video by Chris Loman - an artistic translation of the chapbook 'blijf de kou wegstrijken' 
       
     

 

text, performance, soundscape: Chris Loman, dramaturgy: Gerben Valliant, camera, kleurcorrectie: Mark Kramer,
licht: Tommy van den Broeck, montage: Laura Helbing, geluidsbewerking: Mauro Casarini